Folk og Fæ / Bestyrelsen / Folk og Fæs vedtægter

Folk og Fæs vedtægter

 § 1 stk. 1.
Orkestrets navn er ”Folk og Fæ”.

§ 1 stk. 2.
Orkestrets hjemsted er Bornholms regionskommune

§ 1 stk. 3.
Orkestret tilslutter sig Danske Gymnastik-  og Idrætsforeningers formålsparagraf, og søger om optagelse i Danske Gymnastik-  og Idrætsforeninger.

§ 2 stk. 1.
Orkestrets formål er gennem prøver, seminarer, koncerter og sammenspils-grupper at inspirere og dygtiggøre medlemmerne og udbrede kendskabet til spillemandsmusik, folkemusik og -dans.

§ 2 stk. 2.
Forudsætningen for at blive aktivt medlem af orkestret er, at man vil spille på et instrument.

§ 3 stk. 1.
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningsmæssige anliggender.
Vedtægtsændringer fordrer minimum halvdelen af de tilstedeværende medlemmers stemmer.

§ 3 stk. 2
Stemmeret til generalforsamling har alle der har betalt kontingent.


§ 4. stk. 1.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, efter sommerferien, dog inden udgangen af september måned. Medlemmerne indkaldes af bestyrelsen, ved skriftlig meddelelse med mindst 21 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden
i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning og godkendelse heraf.
Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf.
Indkomne forslag.
Vedtagelse af budget, herunder medlemskontingent
Valg af formand. Formanden vælges for to år, i ulige år.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
2 medlemmer i lige år, 1 medlem i Ulige år.
Man vælges for to år.
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Man vælges for to år.
Valg af revisor. Man vælges for ét år.
Valg af revisorsuppleant. Man vælges for ét år.
Eventuelt.

For alle valg gælder, at genvalg kan finde sted.

§ 4 stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, senest 4 uger efter at bestyrelsen finder det påkrævet, eller efter at mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde skal begæringen ledsages af de formulerede punkter eller forslag, som ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med indkomne forslag.


§ 5 stk. 1
Bestyrelsen består af formand + 3 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.
Ved indtrædelse af suppleant i bestyrelsen sidder den indtrædende suppleant valgperioden ud.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 3 medlemmer ønsker det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen kan selvstændigt nedsætte udvalg.

§ 5 stk. 2
Foreningens aktive medlemmer møder til én ugentlig øveaften. Medlemmerne bør melde afbud til musikalsk leder, eller en person udpeget af den musikalske leder.

§ 5 stk. 4
Den musikalske leder er født medlem af foreningen, og skal ikke betale kontingent.


§ 6 stk. 1
Foreningens midler administreres til enhver tid i henhold til foreningens formålsparagraf.

§ 6 stk. 2
Orkestrets midler indsættes i bank. Kassereren må ikke have større beløb liggende, end der er nødvendigt for den daglige drift.
Regnskabsåret går fra 1/9 til 31/8.
Dog går regnskabsåret 2018-19 fra 1/8 2018 til 31/8 2019 på grund af ændring af regnskabsåret.

§ 7
Formanden bringer bestyrelsens beslutninger til udførelse, indkalder og leder bestyrelsens møder. Formanden repræsenterer foreningen udadtil. I formandens forfald vare-tages dette af næstformanden.
Der påhviler hverken medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, for så vidt de har handlet inden for rammerne af foreningens vedtægter, generalforsamlingens vedtagelser og den almindelige lovgivning.
For Folk og Fæ’s forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 8
Foreningen kan opløses på en generalforsamling, når 4/5 af de mødte medlemmer stemmer derfor. Orkestrets ejendele og eventuelle overskud tilfalder kulturelle formål efter generalforsamlingens beslutning.


§ 9
Ved den stiftende generalforsamling overtager foreningen kassebeholdningen fra den uformelle kasserer for det uformelle orkester: Folk og Fæ.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling mandag d. 9/3 2009

Ændring af §6 stk. 2 vedtaget på generalforsamling d. 24/9 2018.
 
Niels Anker Sonne | CVR: 31183476 | Bodelynghusevejen 5, Åkirkeby - Danmark | Tlf.: 21285251